november 2021 Po niekoľko ročnom vynaloženom úsilí sa nám podarilo získať NFP (Nenavratné finančné prostriedky) na projekt Drienica – zberný dvor. V budúcom roku 3/2022 – 8/2022 nás čaká výstavba zberného dvora v lokalite „STROČINEC“. Zmluvu pod číslom OPKZP-PO1-SC111-2017-32/66 podpísala obec s Ministerstvom životného prostredia SR. - centrálny register zmlúv - Celková výška projektu 514 010,26 EUR, suma NFP činí 488 309,75 EUR. Hlavným cieľom projektu s názvom „Drienica – Zberný dvor“ je intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec Drienica, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne. Realizácia projektu bude pozostávať z vybudovania zberného dvora, nákupu techniky a nádob na nakladanie s triedeným zberom komunálnych odpadov. Realizáciou projektu prostredníctvom výstavby zberného dvora, nákupu techniky a nádob sa prispeje k intenzifikácii triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce Drienica. (PDF document) projektjúl 2021 Obec Drienica vstúpila do spoločného projektu „SMARTWAY – bikesharing“ spolu s mestom Sabinov a obcami Ražňany a Pečovská Nová Ves. „Odvez sa a vráť“ - ide o jeden z prvých pilotných zelených projektov . Obyvatelia a návštevníci si tak budú môcť prostredníctvom mobilnej aplikácie zapožičať kedykoľvek bicykel a kdekoľvek vo vyznačenom priestore spomínaných území obcí a mesta ho ponechať. Jednoduchými krokmi pomocou aplikácie si občan môže bicykel vyhľadať v svojej blízkosti, následne si ho odomknúť. Po odvezení na cieľové miesto bicykel znova cez aplikáciu uzamknúť. V našej obci je hlavné stanovisko pri obecnom úrade, kde je momentálne sústredených 5 bicyklov. Službu budeme testovať a v prípade potreby vieme počet stanovísk prispôsobiť potrebám. Viac o službe ako aj samotných podmienkach na antiksmartway.2021 Obec na jar tohto roka pokračovala vo výstavbe 3. etapy chodníka projektu „Dokončenie 3. etapy chodníka, cyklochodníka - prepojenie obce a rekreačnej oblasti“ a v apríli aj stavebné práce na projekte aj ukončila. V súčasnosti prebiehajú prípravne práce pre kolaudáciu stavby. V obci tak pribudlo ďalších 406metrov chodníka 3. etapy. Finančne projekt bol podporený z Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov vo výške 50 000,00EUR, obec z vlastných prostriedkov zaplatila 4 398,00EUR. Veríme, že výstavbou chodníka prispeje k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov obce a návštevníkov rekreačnej oblasti. Prepojením obce a rekreačnej oblasti časť Gacky bude tak bezpečný pre prechod obyvateľov obce a turistov pre využitie zázemia obce.

fotogaléria

2020 Obec získala finančné prostriedky vo výške 90.000,-€. Ide regionálny príspevok v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov na projekt "Zvýšenie bezpečnosti návštevníkov rekreačnej oblasti vybudovaním chodníka s osvetlením". Finančné prostriedky budú použité na výstavbu chodníka a vstupov k priľahlým objektom – dokončenie 2. etapy chodníka a začatie 3. etapy chodníka, ktorý bude tvoriť spojnicu medzi obývanou časťou obce a priľahlou Rekreačnou oblasťou.Stavbu realizuje firma AURIOL s.r.o. Košice. Práce sme započali v mesiaci máj 2020. Termín ukončenia 1.časti 3. etapy chodníka je plánovaný na 12/2020.

fotogaléria

jún 2020 Dňa 13.8.2020 sa nám podarilo skolaudovať náš nový multifunkčný areál amfiteátra a ihriska za obecným úradom. Celkový náklad stavby je vo výške 185 tisíc EUR, projekt bol spolufinancovaný z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 vo výške 150 tisíc EUR. Pri tejto príležitosti sme v sobotu 15.8.2020 usporiadali oficiálne otvorenie areálu za účasti členov Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova, ktorí nám spestrili náš večer hrou "O dvoch generáloch". projektjún 2020 Po výberovom konaní ukončenom 15.7.2020, v ktorom bolo oslovených 43 projektantov a projekčných firiem na projekčné práce v novej IBV Drienica „dolný koniec“ bola komisiou vybratá firma Stavoprojekt s.r.o. Prešov. V súčasnosti intenzívne pracujeme na Zmluve a začatí projekčných prác. Po vypracovaní jednoduchej štúdie bude zvolané pracovné stretnutie s vlastníkmi nehnuteľností v spomínanej lokalite ohľadom prípojok, rozmiestnenia zariadení a drobnej architektúry. Spomínané projekčné práce budú zahŕňať projektové dokumentácie pre územné konanie, následne projektové dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu prác vrátane inžinieringu. Jedná sa o 3 profesie projekčných prác – Vodovod a kanalizácia, Elektrifikácia a Cestná infraštruktúra . Celkové náklady na dielo budú vo výške 42.000,00 € s DPH. Veríme, že v budúcom roku sa začnú stavebné práce a v lokalite tak budú postupne vyrastať nové rodinné domy.jún 2020 Po nekonečných dňoch čakania počas krízy spôsobenej vírusom Covid 19 sme 11.6.2020 skolaudovali časť vybudovanej kanalizácie I. etapy Gacky stoky „Ca“ a „Ca3“ o celkovej dĺžke 171m, financovaných z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu vo výške 97.818,70€ a z vlastných prostriedkov vo výške 5.148,36€. Po rokovaniach a následnej dohode s VVS a.s. Košice závod Prešov súčasťou budovania kanalizácie bolo aj položenie vodovodného potrubia v trase „B2a“ na náklady VVS. Kolaudácia tohto položeného vodovodného radu sa pripravuje. Po ukončení všetkých procesných úkonov, vybudovanú kanalizáciu odovzdáme do správy VVS a.s. Košice, závod Prešov, ktorý následne osloví všetky dotknuté subjekty v trase ohľadom napojenia sa na vodovod a kanalizáciu. Vybudovaním týchto trás sa zvýši napojenosť v tejto lokalite na cca 40%.8.5.2020Vážení občania obce, dátum 8-mi máj sa spája s porážkou fašizmu a nacizmu v celej Európe. Bol ukončený najkrvavejší konflikt 20. storočia. Víťazstvom nádeje na budúcnosť v slobodnej a demokratickej spoločnosti, možnosti žiť vo svete, v ktorom má každý ľudský život hodnotu. Zlé ideológie fašizmu zanechali v Európe aj po celom svete milióny obetí vojnového konfliktu, genocídy celých národov a národností. Každá jedna obeť druhej svetovej vojny je bolestným svedectvom krutostí a zverstiev, ktoré boli spáchané jedincami a spoločenstvami, čo samých seba považovali za elitu, moderných a vyspelých ľudí. 8. mája 1945 sme v Európe vyhrali zápas o svoje vlastné, ale aj o naše prežitie. Dnes si teda aspoň prostredníctvom rozhlasu chceme zaspomínať na ich obetavosť, statočnosť a vytrvalosť. S pietou spomínajme na obete nacistického a fašistického vraždenia mužov a žien, ktorí padli na frontoch a už nikdy sa nevrátili domov, aby sa so svojimi blízkymi tešili z víťazstva a mieru. Našu tradíciu kladenia vencov ako úcty k padlým v oboch svetových vojnách ku krížu pri našom chráme a na cintoríne pri pomníku padlých sme vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu neuskutočnili verejne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa v zlých časoch obetovali za nás všetkých.1.3.2020 Voľby do NR SR 2020
(PDF document)Odpis zápisnice
10.2019Obec získala finančné prostriedky vo výške 47.000,-€. Ide regionálny príspevok v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov na projekt "Zvýšenie bezpečnosti návštevníkov rekreačnej oblasti vybudovaním chodníka s osvetlením". Finančné prostriedky budú použité na výstavbu chodníka a vstupov k priľahlým objektom – 2. etapa (80metrov), ktorý bude tvoriť spojnicu medzi obývanou časťou obce a priľahlou Rekreačnou oblasťou.Stavbu realizuje firma AURIOL s.r.o. Košice. Práce započali v mesiaci október 2019.3.11.2019„Október – mesiac úcty k starším“ – tradícia, ktorou si naša obec každoročne chce uctiť starších občanov obce. Aj tento rok sme 2. novembra pozvali našich občanov a jubilantov dožívajúcich sa v tomto roku okrúhle jubileá na posedenie v KD. Pripravili sme kultúrny program v ktorom vystúpili deti z Materskej školy v Drienici, mažoretky Tedasky zo Sabinova a FSk Ňaršanka z Ražnian. Ďakujeme členom kultúrnej komisie za prípravu pohostenia. Ešte raz srdečne blahoželáme a veľa zdravia želáme všetkým tohtoročným jubilantom.
∗∗∗ foto z akcie ∗∗∗12.10.2019Obec Drienica tohto roku usporiadala už 12 ročník nesúťažnej prehliadky „Heligonkárov“ z celého Slovenska a z Čiech. O tom, že táto akcia je čoraz populárnejšia svedčí návštevnosť. Sála Kultúrneho domu v Drienici bola zaplnená do posledného miesta. Aj tohto roku sa celá akcia uskutočnila pod odborným vedením p. Malcovského Jozefa a celé technické zabezpečenie, ozvučenie, osvetlenie, marketing, moderovanie a kompletný servis si zobrala na svoje plecia FSk Šomka. Musíme sa pochváliť, že aj v tomto roku sme zaznamenali vysokú návštevnosť. Tohtoročný program trval viac ako 4 hodiny. Účinkujúci a hostia boli spokojní a akciu si veľmi pochvaľovali a prisľúbili nám svoju účasť aj v nasledujúcom ročníku. V neskorých večerných hodinách sa oficiálne skončil 12. ročník Šarišskej heligónky. Akciu Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – ďakujeme. Chceme tiež poďakovať všetkým členom FSk ŠOMKA, gazdinám, čo napiekli domáce koláče, všetkým usporiadateľom a najmä Jožkovi Malcovskému za ich prístup, propagáciu a šírenie dobrého mena Obce Drienica. Akciu hodnotíme veľmi vysoko, je jednou z mála akcií konaných na východnom Slovensku. Už teraz sa tešíme na nový 13. ročník. Veríme, že budúci ročník sa uskutoční už v novovybudovanom amfiteátri za obecným úradom.
∗∗∗ foto z akcie ∗∗∗21.09.2019V rámci každoročného konania sa akcie výstavy plodov práce našich občanov sa uskutočnila aj tento rok „Jesenná výstava ovocia a zeleniny“. Pod patronát si túto akciu berie každoročne ZOSZZ Drienica. Občania obce prinášajú svoje vypestované to naj ovocia a naj zeleninu. Široká verejnosť následne môže v jeden deň konania výstavy zahliadnuť to najlepšie čo sa u nás v obci vypestovalo. Pre najmenších boli pripravené rôzne akcie pre spestrenie výstavy. Srdečne ďakujeme členom záhradkárov v Drienici a tiež jej predsedovi Jozefovi Mačišákovi. Zároveň blahoželáme k 55. výročiu založenia tejto organizácie. Je to jedna z najdlhšie fungujúcich organizácii v obci.
∗∗∗ foto z akcie ∗∗∗16.8.2019Dnes bol oficiálne otvorený a odovzdaný do užívania širokej verejnosti nový cykloturistický chodník medzi obcou Drienica a mestom Sabinov. Novovybudovaný cykloturistický chodník bude slúžiť cyklistom a chodcom. Chodník vedie okolo koryta miestneho Drienického potoka Šomka o šírke 2,5m a dĺžke 946m. Je osvetlený a dopravne označený. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnil MUDr. Richard Raši, PhD., podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a účasť prisľúbil aj MUDr. Peter Chudík, poslanec NR SR a iní čelní predstavitelia verejného sektora.
fotogaléria
spravodajsky šot


09.2019Práce na stavbe Výstavba chodníka a vstupov k priľahlým objektom – 6. etapa, ktorá bude tvoriť spojnicu medzi ukončeným cykloturistickým chodníkom Sabinov – Drienica a už vybudovaným chodníkom v obci Drienica pri súp. č. 1, úsek cca 240m sa začnú tohto roku po vybavení potrebných povolení na čiastočnú závierku cesty III. triedy, vedľa ktorej bude chodník realizovaný. Chodník bude osvetlený v plnom profile. Na financovanie chodníka sme získali financie z dotácií Úradu vlády SR a vlastné finančné prostriedky. Stavbu bude realizovať firma REMOPEL, s.r.o. Sabinov.august 2019Tento mesiac sme začali práce na projekte Drienica Ihrisko a amfiteáter za KD v Drienici. Stavbu realizuje firma EKO SVIP, s.r.o. Sabinov. Celková výška nákladov predstavuje sumu 178.126,72€, z toho 150.000€ tvorí nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 prioritná os 7.4.1. Za Kultúrnym domom vyrastie nový multifunkčný areál vhodný pre kultúru a šport.september 2019Obec pristúpila k realizácii projektu osvetlenia multifunkčného ihriska. Práce bude realizovať firma ELVA, s.r.o. Jakubovany. Osadením 5 stĺpov s osvetľovacou technikou a s časomierou skvalitníme podmienky pre šport hlavne v jesennom a jarnom období. Zároveň chceme požiadať návštevníkov multifunkčného ihriska o zhovievavosť, nakoľko ak si výkopové práce budú vyžadovať úplne uzatvorenie areálu ihriska, obec uzatvorí areál na nevyhnutne potrebný čas. Verejnosť budeme o tejto skutočnosti vopred informovať na našom webe a priamo na vstupnej bráne areálu ihriska. Finančne bol projekt podporený z programu Podpora rozvoja športu 2019, Úrad vlády SR.august/september 2019Obci Drienica bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na dokončenie 1. etapy kanalizácie Gacky. Ide o dokončenie 176 metrov kanalizácie. Po spoločných rokovaniach s VVS, a.s. Košice sme sa dohodli na spoločnom riešení a popri osadení kanalizácie bude v spomínanom úseku osadené aj vodovodné potrubie. Obyvatelia Gaciek (sever) budú mať tak konečne prístup k vode a verejnej kanalizácii. Práce sa uskutočnia v mesiacoch august a september, ihneď po vybavení potrebných povolení na uzávierku cesty III. triedy.september/október 2019Obec po vykonaných Jednoduchých pozemkových úprav v dolnej časti obce pristúpila k zrekonštruovaniu prístupovej účelovej cesty v novovytvorenej IBV k existujúcim rodinným domom. V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa. Predpokladaná doba na realizáciu bude koniec mesiaca september a začiatok mesiaca október. Ide o dočasné riešenie prístupu k rodinným domom.16.3.2019 / 30.3.2019 Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
2.3..2019 Na Lysej sa uskutočnil 41. ročník súťaže o Šarišský pohár . V krásnom slnečnom počasí si všetci nadšenci lyžovania mohli vychutnať upravenú trať na „minarovej“, kde sa mali popasovať so slalomovými bránkami. V kategóriách „baby“ až po kategóriu „veteráni“ si postupne všetci prihlásení pretekári vyskúšali svoje lyžiarske zručnosti a skúsenosti. Bolo radosť pozerať, ako kategória najmen&sca ron;&iac ute;ch pretekárok „baby“ zvládla tú istú trať ako seniori. Veríme, že tohtoročné zahájenie prevádzky vlekov na Lysej bude mať pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu v našej doline a organizované podujatia budú mať stúpajúci trend nielen v kvalite usporiadania, ale hlavne v návštevnosti našej lokality. Ďakujem usporiadateľom, sponzorom a všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie. Športu zdar.
fotogaléria


19.1..2019 Tradičná obecná zabíjačka v Drienici – akcia, ktorá ma veľa priaznivcov, no nie vždy sa dá uskutočniť. Tento rok sme sa spolu s poslancami OcZ rozhodli uskutočniť zabíjačku pre občanov a návštevníkov našej obce. Tak ako sa na zabíjačku patrí začala sa v sobotu skoro ráno. Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň okolo -8 °C a k tomu zasnežená príroda. Pravé zabíjačkové počasie a nálada. Všetky práce okolo prípravy tradičných zabíjačkových jedál sme zvládli spolu s poslancami a mäsiarmi na čele s p. Boguským na výbornú. Všetky jedlá boli pripravené do 16-tej hodiny tak ako sme sľúbili. Aj tento rok prišlo veľa ľudí odhadom viac ako 500. O skvelú náladu sa starala Drienická ľudová hudba a tiež skupina Lysanka. Chcem poďakovať vedeniu Hotela Javorná, ktoré nám pomohlo svojím technickým vybavením kuchyne a pomohlo pri pečení mäsa a varení kapusty. Ďakujeme sponzorom: Jozef Kluciar z Drienice, Mäsovýroba Pečovská z Prešova, GASKO Prešov, Slavconet Sabinov, V.A.M.T. Pečovská Nová Ves, MXM z Drienice. Zároveň chcem poďakovať ženám z FSk Šomka, ktoré nám prišli pomôcť a všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu. Ďakujeme.


12.2018 Po rokoch spomínania na lyžovačku na Lysej partia nadšencov a v prvom rade bohatá snehová nádielka ponúkajú možnosť opäť zažiť ozajstnú lyžovačku na Lysej. Dva prevádzkované vleky umožňujú zlyžovať polovicu celkovej dľžky svahu. Ozajstní zanietenci si môžu vychutnať jazdu vo voľnom teréne na "baraňim". Svoje trasy si tu nájdu aj nadšenci bežkovania. Takže "Lyžovaniu zdar"!11.2018 Koncom roka sme začali práce na výstavbe cyklochodníka medzi okresným mestom Sabinov a obcou Drienica. Ide o združenú investíciu mesta Sabinov a obce Drienica. Nový, osvetlený cyklochodník s dĺžkou 950 metrov bude mať asfaltový povrch. Tento chodník bude slúžiť peším a cyklistom. Stavba cyklochodníka je financovaná z regionálneho príspevku v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov - 150 000 €, z rozpočtu Mesta Sabinov - 32 500 € a rozpočtu Obce Drienica - 32 500 €. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava. Veríme, že výstavbou cyklochodníka zabezpečíme vyššiu bezpečnosť chodcov a cyklistov využívajúcich túto trasu. V neposlednej rade veríme, že tak prispejeme aj k rozvoju cykloturistiky v našom regióne.


thumb10.november 2018
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 boli v našej obci zvolení títo kandidáti.
  za starostu obce:
 • Igor Birčák Ing. - Smer-sociálna demokracia
  za poslancov:
 • Miroslav Fech - Smer-sociálna demokracia
 • Michaela Maľcovská Mgr. - nezávislá kandidátka
 • Jozef Kunák - Smer-sociálna demokracia
 • Peter Javorský Ing. - Kresťansko-demokratické hnutie
 • Marek Mačišák - Sloboda a solidarita
 • Jozef Olejár - Sloboda a solidarita
 • Milan Malcovský - Smer-sociálna demokracia
podrobnejšie výsledky


21.10.2018 V sále kultúrneho domu v Drienici sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov pri príležitosti "Október- Mesiac úcty k starším". Na akcii vystúpili škôlkari z miestnej materskej škôlky, ako hosť programu vystúpila p. Anka Gajová z Košíc a na záver svojím novým vystúpením spestrili jubilantom popoludnie členovia FSk ŠOMKA. Všetkým jubilantom želáme všetko najlepšie do ďalšieho života a hlavne pevné zdravie.


október 2018 Osvetlenie a cesta na miestnom cintoríne

Po roku čakania sme v týchto dňoch revitalizovali časť obecného cintorína, kde sme osadili na účelovú komunikáciu v strednej časti obrubníky a na cestu bol daný nový asfaltový koberec. Cez celý cintorín sme nainštalovali nové osvetlenie okolo prístupovej cesty. Túto stavbu sme zrealizovali za finančnej pomoci z Úradu vlády SR. Zvlášť chcem poďakovať p. Tomkovi ( rodákovi z Drienice), ktorý s nami aktívne spolupracoval už od začiatku tejto myšlienky.


14.október 2018 Krása životu

Aj tento rok sa naša FSk ŠOMKA zúčastnila regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín pod názvom KRÁSA ŽIVOTU 2018 - 44. ročník, ktorá sa uskutočnila 14. októbra 2018 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Na prehliadke účinkovali: folklórne skupiny a sólisti speváci z 24 obcí, v kategórii obradový folklór 9 FSk, v kategórii spevácke skupiny 23 speváckych skupín, v kategórii sólo, duo spev: 13 sólo spev, 4 duetá, spolu: cca 445 účinkujúcich.Chceme sa poďakovať členom FSk ŠOMKA za vzornú reprezentáciu obce a zároveň poblahoželať k úspechu, kde sa so svojím novým programom umiestnili v zlatom pásme.
Vyhodnotenie Krása životu 2018


thumblarge

13.október 2018 Šarišská heligónka

V sobotu dňa 13.10.2018 sa uskutočnil 11. ročník nesúťažnej prehliadky umelcov hrajúcich na heligónke. Počas hudobného „maratónu“ sa na pódiu obecného kultúrneho domu vystriedalo viac ako 100 účinkujúcich. Milým spestrením tohto ročníka bolo vystúpenie skupiny Janka Janíčka spolu s Hankou Servickou. Sála KD znova bola zaplnená do posledného miesta. Podujatie sa končilo v neskorých večerných hodinách. Touto cestou chceme poďakovať za finančnú podporu Prešovského samosprávneho kraja.


september 2018 Rozšírenie úseku miestnej komunikácie

Obci Drienica sa za aktívnej účasti p. Basára po dvojročnom úsilí podarilo rozšíriť nebezpečný úsek miestnej komunikácie medzi potokom a nehnuteľnosťou p. Basára. Obyvatelia obce vyšného konca bývajúci v tejto lokalite tak už môžu využívať bezpečnejší prechod týmto úsekom. Zároveň sa chceme poďakovať p. Basárovi za ústretovosť a kladný prístup k vyriešeniu problémového úseku. Túto stavbu sme zrealizovali z vlastných finančných prostriedkov.


13.7. - 16.7.2018 Jubilejné oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky o Wiśniewie

Zástupcovia obcí Drienica, Dubovica, Jakubovany, Uzovce a Hubošovce v rámci medzinárodnej spolupráce navštívili partnerskú Gminu Wisniew v dňoch 13.7. - 16.7.2018 . Návšteva sa konala pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o Gmine Wisniew. Okrem starostu obce našu obec zastupovali aj členovia FSk ŠOMKA. Svojimi vystúpeniami vzorne reprezentovala obec a náš región. Získala si Wisniewské publikum a záver vystúpenia absolvovala spolu s kolektívom z Wisniewa a pesničkou "A od Prešova". Veľmi pekne ďakujeme organizátorom za zorganizovanie akcie, za pozvanie a vrelé privítanie. Ďakujeme.
fotogaléria Gminy Wiśniew


jún 2018 Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá

V katastri obce začali výkopové práce na umiestnenie optického kábla pre potreby Orange Slovensko, a.s. v zmysle schváleného (PDF document) rozhodnutia. Trasa príchádza od priehrady cez Stročinec, Zadky, Kapusnice pokračuje cez rekreačnú oblasť k vysielaču na Lysej.


thumb4.november 2017 Voľby do VÚC

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:616
Počet voličov , ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:252
Počet platných odovzdaných hlasov spolu:247 pre predsedu/240 pre poslancov
Účasť voličov v %:40,90

výsledky za obec predseda∗∗∗poslanci

25.august 2017 Obnova pamätníka

V spolupráci obcí Drienica a Olejníkov a mesta Sabinov bol na Lysej hore obnovený pamätník účastníkom národnooslobodzovacieho hnutia z 2. svetovej vojny. V lokalite osadeného pamätníka došlo k spojeniu partizánskych skupín A. Nevského a L.P.Sýkoru. Pamätník bol slávnostne odhalený v 1974 roku no zub času na ňom zanechal svoje stopy a preto došlo k jeho obnoveniu a úcteniu si obetí 2. svetovej vojny.
spravodajsky šot TV JOJ/ 18. minúta


jún 2017 Cestná premávka v obci

Žijeme v dobe pre ktorú je charakteristická značná motorizácia spoločnosti a nevymyká sa ani naša obec. Preč sú časy keď nebolo potrebné v zime odhŕňať miestne komunikácie, pre dopravu postačovala hlavná cesta. Keďže nebolo áut nebolo potrebné ani značenie. Bezpečnosť cestnej premávky si však vyžaduje dodržiavanie stanovených predpisov. Nové dopravné značenie by preto malo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti premávky aj na miestnych komunikáciách. A keďže obcou prechádza aj nová cyklotrasa, jej značenie sa taktiež stalo súčasťou miestnych komunikácii.


10.jún 2017 Venujeme deň deťom

Slnečné sobotné dopoludnie bolo venované akcii spojenej s oslavou MDD. Množstvo hier a aktivít bolo spestrené ukážkami práce záchranných zložiek Horskej ZS, HaZZ a zdravotnej ZS.
Do fotogalérie boli pridané momentky z akcie.2017 Výstavba multifunkčného areálu

Obec tohto roku začala s veľkým upratovaní plochy za KD. Vyrovnaním terénu vznikla plocha pre budúce kultúrne spoločenské akcie obce. Keďže plocha vedľa KD nepostačuje kapacitne, rozhodli sme sa pre vytvorenie multifunkčnej plochy. Našou snahou je vysporiadať majetkovo priľahlý pozemok, na ktorom by malo vyrásť javisko pre kultúrne akcie obce. Pred javiskom chceme nainštalovať spevnenú plochu s odoberacími mantinelmi. Práve táto plocha by mala plniť funkciu multifunkčnej plochy: 1. športové ihrisko - počas roka futbal, volejbal, basketbal,.. v zime ľadová plocha. Momentálne sa zaoberáme s projektovým zámerom. Podkladom plochy by mal byť brúsený betón, alebo asfalt.2. Odobratím mantinelov vznikne veľká plocha, ktorá bude plniť úlohu miesta na sedenie, státie pred javiskom počas kultúrno spoločenských podujatí, miesta pre rôzne atrakcie.Stavebné práce budú realizované v rokoch 2017-2018. Všetko bude záležať na finančných prostriedkoch.
fotogaléria


máj-jún 2017

Obec v minulom roku odsúhlasila finančné prostriedky na rekonštrukciu ciest "Markoveň a Cesty k "Cerkvi". Spolu okolo 1800m2. Po ukončení súťaže v jarných mesiacoch, víťazná firma CBR Sabinov po podpísaní zmluvy pristúpila k začatiu prác. Postupne podľa výšky finančných prostriedkov chceme do budúcnosti zrekonštruovať aj ostatné úseky majetkovo vysporiadaných miestnych komunikácií. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


11.marec 2017 Pohár starostu obce Drienica

V rekreačnom stredisku Ski Drienica sa uskutočnil 1. ročník pohár starostu obce Drienica v disciplíne obrovský slalom v počte 65 účastníkov. Organizátormi predkov boli obec Drienica, lyžiarsky klub SAK Drienica - Lysa a lyžiarske stredisko Ski Drienica. Chceme poďakovať každému kto pomohol pri usporiadaní preteku. S pozdravom v zdravom tele zdravý duch. (PDF document) výsledková listina
∗∗∗ foto z akcie ∗∗∗kalendár

... kalendár

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_25.JPG


Ondrej/Andrej

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: