OZNAM pre vlastníkov parciel v "Novej IBV Drienica dolný koniec"

Prvopočiatky

Prvopočiatky obce Šoma, pôvod jej obyvateľov sa napriek písomným dokumentom z rokov 1332-1335, 1343, 1391 a ďalších už nedajú celkom jednoznačne určiť. Dedina Šoma vznikla na pôvodnej zemi Jakubovany. V tejto obci bol už v čase vyberania pápežských desiatkov v rokoch 1332-1335 kostol a farár, ktorý tieto desiatky odviedol. Rok 1332 je preto možné chápať aj ako rok zmienky o Šome, pretože dejiny obce sú úzko späté s dejinami obce Jakubovany.

Prvá písomná správa o Šome pochádza však z roku 1343, a to v súvislosti s dohodou medzi zemanmi Petrom zo Svinnej a Ladislavom z Méry, podľa ktorej bol Ladislav povinný do roka sa zo Šomy odsťahovať. Z obsahu listiny je zrejmé, že v Šome mal Ladislav kúriu, že obec už musela existovať aspoň dve - tri desaťročia. V listine, rozsudku palatína Štefana z r. 1391 sa zas dozvedáme o tom, že bol uzavretý dlhý spor o Jakubovany, Kapolnu a Šomu medzi Petrom, synom Čirkeho z Idy, a Počom, synom Beňadika z Kapolnej, v ktorom sa obe strany odvolávali na staršie listiny z rokov 1372 – 1376. Podľa rozsudku mali zostať všetky tri dediny v rukách pôvodných majiteľov Poča a Antona, ako aj Jakuba, syna Mikuláša.

Šoma v priebehu stáročí prešla skutočne pozoruhodným, ale i rozporuplným vývojom. Pri daňovom súpise v r.1427 mala obec 34 port ( usadlostí ) – patrila medzi veľké dediny. ( Priemer v Šarišskej stolici bol 22,25 porty na dedinu.) v r. 1567 mala už len 13 port ( do 90 obyvateľov ), čo je prakticky tretina stavu z r. 1427. V dôsledku toho v 2. polovici 16. storočia dochádza ku prílevu obyvateľstva jednak zo slovenského zázemia, ale predovšetkým z Haliča. V r. 1600 mala už obec obývaných 21 poddanských usadlostí (do 150 obyvateľov). V r. 1787 mala Šoma 56 domov a 337 obyvateľov, v r. 1828 62 domov a 475 obyvateľov. V 18. a 19. storočí sa v obci a na okolí rozvíja chov oviec. Zo šíreho okolia sa do šomského chotára v predvečer sv. Juraja (24.apríla) priháňalo 4-6-tisíc oviec, s ktorými sa na sabinovskom trhu na druhý deň obchodovalo. Tu bola stabilizovaná cena oviec, ktorá bola potom smerodajná pre celý Šariš a Spiš. Dodnes sa traduje šarišské úslovie: “Teľo vas tu jest jak v Šome jahňat”

kalendár

... kalendár

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_26.JPG


Blahoslav

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: